T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Osmaniye Müze Müdürlüğü Hizmet Standartları

                                                OSMANİYE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN. GEÇ)
1Müze ve ören yerlerinde film ve fotoğraf çekim izni(ticari amaçlı)(Türk Vatandaşları için)
 • Dilekçe
 • Müze Müdürlüğümüzle sözleşme yapılması
 • DÖSİMM’ce belirlenen ücretin Ziraat Bankasına yatırılıp dekontunun müzeye getirilmesi.
 • 15 Gün

  Çekim İzni

  (Amatör çekim,haber, Öğrenci)
 • Dilekçe
 • Nüfus Cüzdanı / Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Müze Müdürlüğü ile sözleşme yapılması
 • 15 Gün
  Yabancıların çekim izinleri

  a)Bakanlığımız izni (ya da)

  b)İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yazılı izni
  15 Gün
  2Define Kazısı İzin İşleriDefine Arama Yönetmeliği ((27/01/1984 tarih ve 18294 sayılı Resmi Gazete):Bir ay
  1-Define aranacak yerin 1/500 ölçekli harita ve krokisi
  2-Ada, parsel, çap numarasını belirten çap planı
  3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları
  4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tasdikli muvafakatname, tüzel kişilere ait ise yetkili Organlardan alınacak muvafakatname
  5-Define aranacak yer Müze tarafından incelendikten sonra uygun görülürse define kazısı yapılır.Kazı komisyon üyelerinin günlük harcırah bedelleri Ziraat Bankasına peşin yatırılır.
  3Devlet Konuklarına müze rehberliğiBakanlığımız ya da Valiliğimiz,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün yazılı talimatıZiyaret edilecek günde.
  a)Müzenin Gezilmesi

  (Müze ve Ören yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönergeye göre müze ziyareti yapılır.)

  b)Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge verilmesiDilekçeBir hafta
  4Koleksiyonculuk Belgesi VermeKorunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (23.03.2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete):
  1- Başvuru dilekçesi
  2-Nüfus cüzdan örneği
  3-İkametgâh belgesi
  4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı ve devlet malı niteliği taşıyan tarihi eserlerin emanet edilmesinde güvenilirliğini şüpheye düşüren suçlar gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak belge
  5-Üç adet vesikalık fotoğraf
  6-Koleksiyonunun bulundurulacağı yerin adresi
  7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste
  8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay.
  15 Gün içinde inceleme yapılır, uygunsa defter parası dekontu ile evraklar Bakanlığa gönderilir.
  5Müze ve ören yerlerinde Eserlerin. Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması

  Müzelerle, Müzelere Bağlı Birimlerde ve Örenyerlerindeki Kültür Varlıklarının Film ve Fotoğraflarının Çekilmesi, Mulaj ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik gereği istenen belgeler

  15 İş Günü
  6Vatandaşlar Tarafından Müzeye Getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler

  1-Eser getiren kişinin nüfus cüzdanı ile birlikte müzeye müracaatı

  2-Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair taşınır geçici alındı belgesi verilir.

  3-Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra takip eden 3 aylık dönemde ödenek temini için Bakanlığa gönderilir.
  Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır.
  7Müzelerde Bilimsel Araştırma Hizmeti Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacıların ve yabancı basın mensuplarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Türk bilim insanlarının müracaatlarını Rektörlük kanalıyla Müze Müdürlüğüne yapmalarıÇalışma tarihinin önceden bildirilmesi durumunda Müzece belirlenen günde.
  8Arazi inceleme talepleriDilekçe ile Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin tapu, çap, harita ve krokilerin eklenmesi 15 gün

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  9Temel Hafriyatı(3.derece arkeolojik sit alanlarında sondaj)1- Dilekçe (Müze Müdürlüğüne )30 Gün
  2- Vaziyet Planı
  3- Röperli Kroki
  4- Çap
  5- Varsa Kurul Kararı
  6- Taahhütname
  7- Vekaletname
  8- Tapu Fotokopisi
  9- Belediye Yazısı
  10- İmar Durumu
  10Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları Ve Yakın Çevresi İle İlgili Her Türlü Başvuru

  a) Taşınmazın inceleme nedenini içeren dilekçe(Şahıs veya kurumdan gelen)

  b) Taşınmazın bulunduğu alanın 1/5000’lik Kadastral Haritası

  c) Taşınmazın tapu bilgileri
  Müze İşlemleri 15 Gün

   

  11Ekspertiz1- Dilekçe (Müze Müdürlüğüne )3 gün2 Gün
  2- Çeki Listesi
  3- Gümrük Müdürlüğünün Yazısı
  4- Gümrük Beyannamesi Fotokopisi
  5- Eşyanın Fatura Fotokopisi(varsa)
  6-Eşyanın Renkli fotoğrafları
  12StajResmi Staj(üniversite kanalıyla yapılır)

  Staj bitiminden

  sonra 15 gün

  içinde Üniversite-

  ye gönderilir.
  2 Gün
  1- Dilekçe (İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğüne )
  2- Öğrenci Belgesi
  3- Staj Belgesi Formu ( Kendi Okulundan)
  4- İkametgah Belgesi
  5- Savcılıktan Sabıka Kayıt Belgesi
  6- Nufus Cüzdan Fotokopisi
  Gönüllü Staj

  1- Dilekçe (Müze Müdürlüğüne )

  2- İkametgah Belgesi

  3- Savcılıktan Sabıka Kayıt Belgesi

  4- Nufus Cüzdeni Fotokopisi
  13Özel Müze Kurma Talebi1- Dilekçe

  Müze İşlemleri

  15 gün içinde tamamlanıp Bakanlığa gönderilir.

   

   

   

   

   

   

   
  2 Ay

  2- Müze Olarak Kullanılacak Binanın 1/100

  Ölçekli Planı.

  3- Binanın Adresi İle Tapu Kaydı Veya İntifa,

  İrtifak Hakkı Veya Kira Sözleşmesi Gibi Gibi

  Haklarla En Az On Yıl Kullanma İznini Gösteren

  Belge Örneği.
   

  4- Mevcut Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Sıra

  Numarası, Adı, Cinsi Ve Ölçülerini Belirtir

  Bir Listesi.
   

  5- Tüzel Kişilerin Yetkili Organlarından Alınmış

  Karar Veya Onay .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14
  Tescil Tespiti İçinEser tescilinin yapılması amacı ile Müze Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır 15 AY
  15Kültür Varlığı Buluntusu Ve KorumasıKültür varlığı buluntusu haberi ve koruması başvurusu için Müze Müdürlüğüne (acilse telefonla) dilekçe ile başvurulur1 GÜN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. Ayrıca, bu başvuruların dışında Bakanlığımız Merkez teşkilatını ilgilendiren konularla ilgili müracaatlar zamanında Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletilecektir.

  İlk Müracaat Yeri:Osmaniye Müze Müdürlüğüİkinci Müracaat Yeri:Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  İsim:M.Nalan YASTIİsim:Garip YIL
  Unvan:Müze MüdürüUnvan:İl Kültür ve Turizm Müdür V.
  Adres:Fakıuşağı Mahallesi, Cebel-i Bereket Kültür Merkezi Yanı Osmaniye / MerkezAdres:Yeni Valilik Konağı Osmaniye
  Telefon:0.(328).825 06 74Telefon:0.(328).825 06 74
  Faks:0.(328).825 06 76Faks:0.(328).825 06 76
  E-Posta:İktm80@gov.trE-Posta:iktm@gov.tr